Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Варна осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил помощ в болницата, има право:

1. Да получи своевременна,достатъчна и качествена медицинска помощ,независимо от неговия пол,възраст и етническа принадлежност.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра,която се грижи за него.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и необходимите изследвания и лечение.

4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение,след като е бил информиран за последиците.

5. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние.

6. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

7. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

8. Да бъде запознат с правилника на отделението и задълженията,които засягат поведението му като пациент.

9. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.

10. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК,Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата ,когато правата му са накърнени.

За пациенти,които не са навършили 18 годишна възраст ,или са под запрещение,горепосочените права се предявяват от техните законни представители.