Документи

І.ЦЕЛ

1.Вътрешните правила определят:

1.1.Условията и редът за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки от МБАЛ Варна ЕООД, гр.Варна.

1.2.Редът за завеждане , съхранение и ползване на документацията по възлагане на...