Доставка на прогнозни видове  лекарствени продукти

Предмет на поръчката:
„Доставка на прогнозни видове  лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация, осъществена чрез периодични заявки за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД„
Номер на поръчката в РОП:02035-2016-0001

Вижте процедурата в сайта на АОП тук >>